கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா….. வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

கோவிந்தா….. கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா….. கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா
ஸ்ரீ வெங்கடேசா கோவிந்தா
பக்தவத்சலா கோவிந்தா
பகவதப்ரியா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

நித்ய நிர்மலா கோவிந்தா
நீலமேகஷ்யாமா கோவிந்தா
புராண புருஷா கோவிந்தா
புண்டரிகாக்க்ஷ கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

நந்த நந்தனா கோவிந்தா
நவநீதச்சோரா கோவிந்தா
பசுபாலாக ஸ்ரீ கோவிந்தா
பாப விமோச்சனா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

துஷ்ட ஸம்ஹாரா கோவிந்தா
துரித நிவாரணா கோவிந்தா
சிஷ்ட பரிபாலண கோவிந்தா
கஷ்ட நிவாரணா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

வஜ்ரமகுடதர கோவிந்தா
வராஹமூர்த்தி கோவிந்தா
கோபிஜனப்ரிய கோவிந்தா
கோவர்தனோதாரா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

தசரத நந்தன கோவிந்தா
தசமுஹ மர்தனா கோவிந்தா
பக்ஷிவாஹனா கோவிந்தா
பாந்தவப்ரியா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

மத்ஸ்ய கூர்மா கோவிந்தா
மதுஸுதனா ஹரி கோவிந்தா
வராஹ நரஸிம்ஹா கோவிந்தா
வாமன மூர்த்தி கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

பலராமானுஜ கோவிந்தா
பௌத்த கல்கி கோவிந்தா
வேணுகாணலோலா கோவிந்தா
வெங்கட்ராமணா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

சீதாநாயாக கோவிந்தா
ஸ்ரீதஜாபாலான கோவிந்தா
தானவ வீரா கோவிந்தா
தர்ம ரக்ஷணா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

அனாத ரட்சஹா கோவிந்தா
ஆபத்பாந்தவா கோவிந்தா
அஷ்ரிதா ரக்ஷகா கோவிந்தா
கருணாசாகர கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

கமலதலாக்ஷ கோவிந்தா
காமிதபலதா கோவிந்தா
பாப வினாசக கோவிந்தா
பாகி முராரே கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

ஸ்ரீமுத்ராங்கித கோவிந்தா
ஸ்ரீவத்சாம்கித கோவிந்தா
தரணிநாயாக கோவிந்தா
தினகரதேஜா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

பத்மாவதிப்ரியா கோவிந்தா
பிரசன்னமூர்த்தி கோவிந்தா
அபயஹஸ்த பிரதர்சனா கோவிந்தா
மட்சயாவத்ரா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

சங்கசக்ரதாரா கோவிந்தா
சரங்கஜ கதாதர கோவிந்தா
விராஜ தீர்த்த கோவிந்தா
விரோதி மர்தன கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

ஸஹஸ்ர நாம கோவிந்தா
ஸரஸிஜனயனா கோவிந்தா
லக்ஷ்மி வல்லப கோவிந்தா
லக்ஷ்மணராஜ கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

கஸ்தூரி திலக கோவிந்தா
கனக பீதாம்பர கோவிந்தா
கருடா வாஹனா கோவிந்தா
காண லோலா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

வானரஸேவித கோவிந்தா
வாரதி பந்தனா கோவிந்தா
ஏகஸ்வரூபா கோவிந்தா
ஸப்த கிரீஷா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

ஸ்ரீராமாகிருஷ்ணா கோவிந்தா
ரகுகுல நந்தனா கோவிந்தா
ப்ரத்யக்ஷதேவ கோவிந்தா
பரமதயாகாரா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

வஜ்ர கவசத்தாரா கோவிந்தா
வைபவ மூர்த்தி கோவிந்தா
ரத்ன கிரீடா கோவிந்தா
வாசுதேவ சுதா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

பிரமாண்டரூபா கோவிந்தா
பக்த தாரகா கோவிந்தா
நித்ய கல்யாண கோவிந்தா
நீரஜனபா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

ஆனந்தரூபா கோவிந்தா
ஆத்யம்தரஹித கோவிந்தா
இஹபரதாயக கோவிந்தா
இபராஜாரக்ஷா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

சேஷ ஷாயினி கோவிந்தா
சேஷாத்திரிணிலாய கோவிந்தா
ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா
ஸ்ரீவெங்கடேசா கோவிந்தா

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..
கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா…..
வேங்கடரமணா கோவிந்தா…..

Advertisements