ஸ்ரீனிவாசா காயத்ரி

ஓம் நிரஞ்சனாயா வித்மஹே !!!
நீர பாசாயா தீமஹி !!!
தந்நோ ஸ்ரீனிவாசா ப்ரசோதயாத் !!!

Benefit(s) : This mantra gives improvement in all materialistic gain and attainment of desires.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11 or 108 or 1008 times

Advertisements