ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா காயத்ரி

ஓம் ஸ்ரீநீலாயாய வித்மஹே !!!
வெங்கடேஷ்வராய தீமஹி !!!
தந்நோ ஹரி ப்ரசோதயாத் !!!

Benefit(s) : This is an extremely powerful Gayathri mantra as it confers worldly pleasures such as properties, progeny, wealth, job, spouse, good health, and everlasting happiness.

Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays

Number of Times to Chant : 11 or 108 or 1008 times

Advertisements