ஸ்வாமி ஐயப்பன் மந்திரம்

ஸ்வாமி ஐயப்பன் மூல மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீ ஹரிஹர புத்ராய புத்ர லாபய சத்ரு நாஸய மத கஜ வாஹநாய ஓம் ஸ்ரீ மஹா ஸாஸ்த்ரெ நம!!! ஸ்வாமி ஐயப்பன் காயத்ரி மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீ பூதநாதாய வித்மஹே பவி புத்ராய தீமஹி தந்நோ சாஸ்தா ப்ரசோதயாத் !!! ஓம் ஸ்ரீ பூதநாத சதாநந்தா ஸர்வ பூத தயாபரா ரக்ஷ்ச ரக்ஷ்ச மகா பாகோ ஸாஸ்த்ரே துப்யம் நமோ நமஹ !!!

ஸ்ரீ வாமன காயத்ரி!!!

ஓம் தவ ரூப்பாயா வித்மஹே !!! ஸ்ருஷ்டி க்ரத்தாய தீமஹி !!! தந்நோ வாமன ப்ரசோதயாத் !!! Benefit(s) : The Gayathri mantra of Lord Vamana gives skillful development for those who are physically challenged and relieves mental agony. Helps to remove obstacles. Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays Number of Times to Chant : 11 or…

ஸ்ரீ வராஹ காயத்ரி

ஓம் பூவராஹாய வித்மஹே !!! ஹிரண்ய கற்பாய தீமஹி !!! தந்நோ க்ரோத ப்ரசோதயாத் !!! Benefit(s) : Praying to Lord Varaha helps to protect one’s properties. Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays Number of Times to Chant : 11 or 108 or 1008 times

ஸ்ரீ கூர்ம காயத்ரி

ஓம் கச்சபேசாய வித்மஹே !!! மகா பாலாய தீமஹி !!! தந்நோ கூர்ம ப்ரசோதயாத் !!! Benefit(s) : The Gayathri mantra of Koorma Avatar blesses the reciter with house, land, and properties. Issues dealing with land and properties will be solved. Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays Number of Times to Chant : 11 or 108…

ஸ்ரீ மச்ச காயத்ரி

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே !!! மகா மீனாயா தீமஹி !!! தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத் !!! Benefit(s) : This mantra ensures smooth sailing and journey in seas, oceans, et cetera. Praying to this particular avatar also improves marine related business / industries. Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays Number of Times to Chant : 11 or…

ஸ்ரீ ராஜகோபாலசுவாமி காயத்ரி

ஓம் தத்புருஷாய வித்மஹே !!! சந்தான புத்ராய தீமஹி !!! தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத் !!! Benefit(s) : The Gayathri mantra of Rajagopala Swami bestows healthy progeny. Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays (This mantra should be chanted religiously while eating butter to give birth to good and healthy children). Number of Times to Chant : 11…

ஸ்ரீனிவாசா காயத்ரி

ஓம் நிரஞ்சனாயா வித்மஹே !!! நீர பாசாயா தீமஹி !!! தந்நோ ஸ்ரீனிவாசா ப்ரசோதயாத் !!! Benefit(s) : This mantra gives improvement in all materialistic gain and attainment of desires. Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays Number of Times to Chant : 11 or 108 or 1008 times

ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா காயத்ரி

ஓம் ஸ்ரீநீலாயாய வித்மஹே !!! வெங்கடேஷ்வராய தீமஹி !!! தந்நோ ஹரி ப்ரசோதயாத் !!! Benefit(s) : This is an extremely powerful Gayathri mantra as it confers worldly pleasures such as properties, progeny, wealth, job, spouse, good health, and everlasting happiness. Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays Number of Times to Chant : 11 or 108 or…

ஸ்ரீ நாராயணா காயத்ரி

ஓம் நாராயணாய வித்மஹே !!! வாசுதேவாய தீமஹி !!! தந்நோ நாராயணா ப்ரசோதயாத் !!!   Benefit(s) : The Gayathri mantra of Lord Narayana enhances the blessings of Lord Maha Vishnu. It also improves relationship among family and friends as well as bestow fame and fortune.   Best Time to Chant : Ekadasi thithi and Saturdays   Number of Times to…

ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு காயத்ரி

ஓம் விஷ்ணுதேவாய வித்மஹே !!! வாசுதேவாய தீமஹி !!! தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத் !!! Benefit(s) : Chanting of the Vishnu Gayathri Mantra gives the blessing of Lord Vishnu. Best Time to Chant : Ekadasi thithi, Thiruvonam Natchathira days, Wednesdays, and Saturdays Number of Times to Chant : 11 or 108 or 1008 times

ஸ்ரீ நரசிம்மர் காயத்ரி

ஓம் வஜ்ர நாகாய வித்மஹே !!! தீக்ஷ்ண தம்ஷ்ட்ராய தீமஹி !!! தந்நோ நரசிம்ஹப் ப்ரசோதயாத் !!! ஓம் நரசிம்மாய வித்மஹே !!! வஜ்ர நகாய தீமஹி !!! தந்நோ விஷ்ணு ப்ரசோதயாத் !!! ஓம் நரசிம்மாய வித்மஹே !!! வஜ்ர நகாய தீமஹி !!! தந்நோ சிம்ஹா ப்ரசோதயாத் !!! ஓம் உக்ர நரசிங்ஹாய வித்மஹே !!! வஜ்ர நகாய தீமஹி !!! தந்நோ நரசிங்ஹா ப்ரசோதயாத் !!! Benefit(s) : The Gayathri mantra of Lord Narasimha protects…